शेजारधर्म भाग ४ – New Sex Story

पहिल्या तिन्ही भागांना भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून आभार..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रोत्साहन मिळते, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पाहिले तीन भाग वाचले नसतील त्यांनी कृपया ते भाग वाचून, नंतरच हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

शेजारधर्म भाग १

शेजारधर्म भाग २

शेजारधर्म भाग ३

काकूंचे खुल्ले आमंत्रण मी तूर्तच नाकारून, मी काकूंना बोललो, “काय काकू तुम्ही पण ना!”

काकू, “बर ये, कर सराव तुला पाहिजे तेव्हडा”.

मी टेप घेऊन पुढे सरसावलो.

काकू, “पाहिलं काय मोजणार? छाती, कंबर की गांड?”

इतकं बोलून काकूंनी एक मादक हास्य दिलं.

मी, “कंबरेपासून सूरूवात करूयात, बस तुम्ही मुद्दाम माप कमी यावं म्हणून पोट आत नका घेऊ हा..!” आणि मी हसू लागलो.

काकू, “चल वात्रट कुठला”. असं बोलून काकूंनी मला टपली मारली.

मी आणि काकू दोघंही उभे राहिलो. मी मुद्दाम काकूंच्या कंबरेला घासून हात त्यांच्या पाठी मागे नेला आणि टेपच दुसरा टोक पकडून पोटला घासत घासत हात पुढे नाभी पर्यंत आणला. काकूंचे पोट कमालीचे मऊ लागत होत अगदी कापसा सारखे..!

दोन्ही हात त्यांच्या नाभिवर ठेवून माप घेऊ लागलो. काकूंचा श्वास बऱ्यापैकी जड झाला होता. मी मुद्दाम वेळ काढत होतो जेणेकरून जास्त मजा घेता येईल आणि काकूला ही ते आवडत होत.

मी, “काकू तुम्ही कंबर ३०इंच आहे”.

काकू, “बरोबर मोजलस समीर, आता काय मोजणार?”.

मी, “काकू तुमची गांड, सॉरी खरतर मला नितंब बोलायचं होत”.

काकू, “अरे, इट्स ओके रे, त्यात सॉरी काय?!, बोल तू गांड” असं बोलून काकू हसू लागली.

मी तसेच माझे हात पोटावरून काकूंच्या नितंबावर सरकवले. माझा हात काकूंच्या योनी समोर होता, हाताला कमालीची उष्णता जाणवत होती. मी नितबांचे माप घेताना मुद्दाम टेप आवळून घेतली, त्यामुळे हात काकूंच्या योनी मुखावर घासले गेले आणि अचानक काकूंच्या तोंडातून अतिशय मादक असा आवाज निघाला.

मी, “सॉरी हा काकू.! ते जरा अचूक माप घ्यायचं होतं म्हणून टेप आवळी”.

काकू, “समीर, सॉरी नको बोलू..! तुला हवा तसं माप घे तू”.

मी, “काकू तुमची गांड ३४इंच आहे”.

काकू, “अगदी अचुक माप घेतलास बघ तू समीर..! आता माझी छाती मोज”.

मी टेप घेऊन काकूंच्या दुधाळ उजोरांकडे माझा मोर्चा वळवला.

काकुंचे दोन्ही हात वर करून मी माझे हात त्यांच्या आत टाकले आणि मुद्दाम काकूंना जाऊन बिलगलो. त्यांना असे भासाऊ लागलो की माझे हात पुरत नाही आहेत, हे करत असताना माझ्या छातीला काकुंचे स्तन रगडले गेले. काकुंचे कडक स्तनाग्र माझ्या छातीला जाणवात होते.

मी टेपचे टोक पुढे खेचत असताना माझे हात त्यांच्या शरीराला घासत घासत पुढे ओढले. काकूंचे स्तन त्यांच्या जड श्वासासोबत वर खाली होत होते. माझे डोळे ते दृश्य बघून दिपून गेले. मी थोडा पाठी होऊन हळू हळू हात टेपच्या वरून काकूंच्या स्तनांवर फिरवत पुढे आणत असताना माझे हात काही सेकंड काकूंच्या कडक स्तनाग्रवर विसावले, कमालीचे कडक झाले होते. मी हात पुढे सरकवला आणि माप घेतले.

मी, “काकू तुमचे स्तन खरंच ३४चे आहेत..!”

काकू, “म्हणूनचं तर मी ३४B ची ब्रा वापरते”.

मी, “काकू, मी ३४ तर बरोबर मोज पण ते B कप साईझ कशी मोजायची?” मी माझा पुढचा डाव टाकला.

काकू, “तसा बघायला गेलं तर त्यासाठी तुला नग्न स्नानांना हाताने उचलून बघायचं असतं पण तात्पुरतं तू असाच डायरेक्ट स्तनांना खालून उचल आणि बघ किती लटकले आहेत”. काकू माझ्या डावात मला पूर्ण साथ देत होत्या.

मी जरा संकोचित झाल्या सारखं चेहरा केला. तो बघुन काकू बोलल्या, “अरे घाबरु नकोस, मी तुला मदत करते पाहिजे तर..!”

This content appeared first on new sex story .com

मी होकारार्थी मान डोलावली.

काकूंनी माझा उजवा हात घेऊन त्यांच्या डाव्या स्तंनाखली ठेवला आणि वर ढकलू लागल्या. असे करत असताना मला एक गोष्ट जाणवली की काकूंनी कूर्तीच्या आत ब्रा घातली नव्हती..!!

काकुंचे स्तन माझ्या हातात होते खूपच मऊ आणि गरम लागत होते. काकूंनी त्यांचा हात माझ्या हातावरून काढून घेतला आणि स्वतःचे डोळे मिटून घेतले. काकूंनी आता स्वतःला माझ्या स्वाधीन केलं होत.

मी हळूच माझे हात काकूंच्या दोन्ही स्तनांच्या खाली ठेऊन त्यांना वर उचलू लागलो. काकू या क्षणाचा पुरेपूर आनंद घेत होत्या.

मी सुद्धा मूडमध्ये आलो होतो. हळू हळू काकुंचे स्तनाग्र कुस्करू लागलो. काकू मादक हुंकारे देत होती. “आहह.. ऽऽऽ‌ उहहहऽऽऽ‌… उममममऽऽऽ‌… याहहहहहऽऽऽ‌ऽऽऽ‌….”

त्यांचे मादक स्वर ऐकून मला जोश चढला आणि मी माझा जोर वाढवला..!

एका हाताने मी एक स्तन कुसकरत होतो आणि दुसऱ्या हाताने दुसऱ्या बाजूचे स्तांग्र चिरडत होतो आणि तेव्हा अचानक सोनू हॉलमध्ये खेळता खेळता धबकन पडली आणि रडू लागली..

काकू खाडकन् भानावर आल्या आणि स्वतःला सावरत हॉलच्या दिशेने धावत गेल्या.

माझी फाटली की, ‘काय केलं आपण हे..!! आपल्या घर मालकिण सोबत चाळे केले..??!! आता ती तुला घराबाहेर काढून टाकणार! सर्व संपले, खेळ खल्लास आपला आता..!’

गांड फाटून हातात आली होती माझी..!

मी स्वतःला सावरून हॉलमधे गेलो, पाहिलं तर काकू सोनूला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. मी सुद्धा आधी झालेलं सर्व विसरून काकूला मदत करू लागलो आणि सोनूला शांत केलं. काकू लगेच उठून गेल्या आणि आमच्या साठी लंच लावला. लंच करताना काकू माझ्या पासून नजर चोरून बोलत होत्या. अश्या मुळे माझी गांड अजूनच फाटली होती. मी सुध्दा शांत बसून लंच केला.

दुपारी सोनूला आणि काकूंना टाटा करून माझ्या रूमवर आलो. तेव्हा सुद्धा काकू काहीच बोलल्या नाहीत.

रूमवर येताच डोक्यात विचारचक्र सुरू झाले. ‘आपण चूक केली..! उगाच घाई केली..!’ असं बोलून स्वतःला शिव्या देत होतो. विचार करता करता कधी झोपी गेलो मलाच कळले नाही. संध्याकाळी काकूंना फोन करून, “रात्री मी माझ्या मित्राकडे जेवायला जातोय”, असं खोटं बोलून चुपचाप रूमवर जेवण केलं आणि झोपी गेलो.

दुसऱ्या दिवशी पासून पुन्हा माझी कोरोना ड्युटी सुरू झाली, दिवस रात्र मी हॉस्पिटल मधे व्यस्त राहू लागलो.

रात्री घरी येऊन डायरेक्ट झोपी जायचो. माझ्या व्यस्त कामकाजमुळे मला काकूंन बद्दल विचार करायला बिलकुल वेळ मिळत नव्हता. काकूंचा फोन ही येत नव्हता आणि त्यांना फोन करायची माझी बिलकुलपण हिम्मत होत नव्हती, ना मी त्यांचा घरी गेलो होतो. दिवसा मागून दिवस जात होते. २ दिवसांनी मला सुट्टी मिळणार होती १५ दिवसांची आणि गणपती सुद्धा जवळ येत होते.

पण त्या सुट्टीत माझ्या नशिबाने माझ्यासाठी काहीतरी वेगळेच लिहून ठेवले होते…!

काय ते सर्व बघुयात पुढच्या भागात..

(क्रमश)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

More from Marathi Sex Stories

Leave a Reply