ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 2

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਨਵੰਬਰ 2 ਲੈਕੇ ਹੱਜਰ ਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ

ਹੁਣ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਵਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਤੋ ਮਰ ਚੋਕੁ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਛੁਟੀਆ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਕਲ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਦਾ ਏਤਜਬ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਗ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜਦੇ 50 ਹਾਜ਼ਿਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੌਸ਼ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪੰਸਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਮੇ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸੀਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਬੋਦਯਵਸ਼ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵੇਚੇ ਆ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਕੇਉਪ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਤੱਕ ਮਾ ਸ਼ਦਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮਾਨ ਬਾਅਦ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਚਲਪਾ ਮਜਬੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੋਨਾ ਦੇ ਮੁੰਮੇ ਪਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾ ਨੂ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅੱਡੇ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਲਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਦੋਨਾ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲ ਪਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸੰਨੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਮਨੇ ਇਕ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਗੁੱਡੀ ਵਿਚ ਨਕਲੀਆ ਤੇ ਚਲ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਉਨਾ ਦੇ ਅਗੇ-ਅਗੇ ਚਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 10-12 ਮਰਦਾ ਦੀ ਹਵਸ ਮਟਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾ ਨੂੰ ਬਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾ ਦੀ ਥਾਪੜ ਮਰ-ਮਰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਚੁਪੇ ਵੀ ਮਰੇ ਫਿਰ 12 ਮਰਦਾ ਨੇ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਵਾਰ ਤਾ ਉਨਾ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ 12 ਮਰਦਾ ਨੇ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾ ਦੋਨਾ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਤੋ ਤਾਰ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ 40 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਉਨਾ ਮਾ-ਤੇ-ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨੀ ਸੀ,,,,, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ❤️?

ਜੋਇਨ ਤੇਲੇਗਰਮ ਚਨੇਲ ਹੋਰ ਸੈਕਸੀ ਸਤੋਰਅਾ ਲਈ : @punjabisexstories

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply