ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈ ਦੇਵਿਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਮਿਸਤਕੇ ਹੋ ਜਾਦੀ ਆ ਤਾ ਮੁੱਫ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆ 5 ਧੀ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਰੇ ਦੀ ਰਨ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਅਗੇ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰ ਚੌਕੀ ਸੀ ਏਥੇ ਤਕ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨੇ ਪੰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਰ ਚੌਕੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡੀ ਕੁੜੀ
ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆ ਸੀ ਉਸ ਨੁੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਲਨ ਤਨ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਪਣਾ ਦਾਣ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਸਦੀ ਓ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈ ਅਪਣੇ ਮਹਲਾ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਰੇ ਦਸ ਲਗਾ ਵਧਵਾ ਮਾਂ ਨਾਮ ਸੰਤੋ (ਉਮਰ 47 ਸਾਲ 36 ਦੀ ਭੂੰਡ ਤੇ 32 ਮੁੰਮੇ) ਦੇਖ ਵਿਚ ਬੌਂਬ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਵਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਪੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਦੋਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ 16 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਮੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਨੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਪੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਪੂਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਤੇ ਉਹ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਉਸ ਦਾ ਲਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਮਾਲ ਕਰਦੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟੂ ਮੈਨੂ ਅਪਣੀ ਵਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਨਾ ਕਰਤੀ ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਦਿਮਕਿ ਦਿਤੀ ਤਾ ਉਹ ਮਨ ਗਈ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾ ਮੰਗ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਬ ਸਮਜਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 30-40 ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਫ਼ਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡੀ ਧੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਅਾਰ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੋਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਰਜੇ ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਤੇ ਉਨਾ ਦੋ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਲਵਾਰ ਸੁਇਤ ਨੂੰ ਓਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾ ਅਪਣੇ ਕਪੜੇ ਉਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਇਹ ਸਬ ਕੁਸ਼ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ ਤਾ ਉਸ ਧਾਨ ਅਪਣੀ ਧੀ ਵਲ ਗਈ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹ ਸਬ ਦੇਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਦਾ ਜੁਸ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਨੇ ਉਨਾ ਦੇ ਜਿਸਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਉਹ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਲਈ ਤਾ ਇਹ ਸਬ ਨਵਾ ਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇਹ ਸਬ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨਾ ਮਰਦਾ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨਾ ਦੋਨਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮੁੰਮੇ ਚੂਗ ਰਹਿ ਸੀ ਪਿਹਲਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਾ ਆ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈ ਮਰ ਨੀ ਆ ਫ਼ਿਰ ਟੂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਸਬ ਉਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਲੋ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਦਾ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਸਕਾਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਰਫ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੁਪੇ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਧਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਪਿਹਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਜਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਉਸ ਤੋ ਕੌਲਾ ਆ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ 7 ਇੰਚ ਦੇ ਲਨ ਦੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁਪੇ ਮਰ ਰਹਿ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਰਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੁਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਤਮੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹਚ ਗਈ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਰਫ ਉਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਨ ਨੂੰ ਅਨਧਾਰ ਅਗੇ-ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਡ ਸ਼ੈਤ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਰਹਿ ਆ ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੁਵਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਾਹੂ ਸੀ ਜਸਦੀ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਨਾ ਰੋਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋਰ-ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਕ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਸੀ 1-2 ਗਣਟਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਕ ਪਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ 40 ਮਿੰਟ ਕਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਨਾਲ 5-5 ਵਾਰ ਕਰ ਚੌਕੇ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨਾ ਨੇ ਦੋਨਾ

ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੋਜੇ ਦੇ ਸਮਨੇ ਉਨਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਅਪਣੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਠਾਪੜ-ਠਾਪੜ ਮਾਰ ਨੀ ਆ। ਫ਼ਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋਨਾ ਦੇ ਜਿਸਮਾ ਤੇ ਹਥ ਫੇਰਾ ਤੇ ਦੋਨਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਮਸਲੀ ਫ਼ਿਰ ਦੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਦੁਨੋ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੱਖਾ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲਾ ਰਹਿ ਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਿਣੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਔਕੇ ਬਾਏ..

ਜੋਇਨ ਕਰੋ ਤੇਲੇਗਰਮ ਚਨੇਲ : @punjabisexstories

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply