ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ Part 1

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਮੈ ਅੱਜ ਇਕ ਬਾਪ ਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗਾ ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,,,

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਘਰ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਮੀ ਨੁੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਮੀ ਹੀ ਦੇਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੀ ਪੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਚਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆ ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਕੁਡੀ ਕਾਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਆਗੇ ਇਕ ਇੱਟ ਰਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੁੰ ਧੱਕ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੁਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ ਸਾਕੀ ਤਾ ਜਦ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾ ਉਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਗੋ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਦੇਖ ਕੁਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਫਟਾ ਫਟ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਰ ਪੰਮੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਮਾਕ ਵਿਚੋ ਪੰਮੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਮਟ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਮੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੁੰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਲਨ ਮਸਲ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਮੀ ਦੇ ਬੈਡ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਲਨ ਮਸਲੀ ਜਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਜਮੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਡ ਕੇ ਅਪਨੀ ਬਮਾਰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਸਬ ਕੁਸ਼ ਪਤਾ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੱਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੂਠ ਮਾਰ ਚਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲਾ ਬੰਨਣ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਇਕ ਦਮ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਮੀ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੀਆ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੁੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਦਾ ਬਾਪ ਗੱਲ ਨੁੰ ਟਾਲ ਮੇਤੂਲ ਕਰ ਲਗਾ

ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ: ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੀਆ?
ਪੰਮੀ: ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੂਸੀ ਫਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਨਹੀ ਦਸੁਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ: ਨਾ ਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ

ਤੇ ਹੁਣ ਆਗੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਮੀ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਬ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ… ਪੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਲਾ ਵਿਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚੁਮਨ ਲਗੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦੋਨਾ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਦੋਨੋ ਪਿਉ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲਨ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰਨ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮੁੰਮੇ ਪੱਟ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੱਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਨ ਨੁੰ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸੱਫ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਲਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਰੰਗ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੰਮੀ ਦੀਆ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰਫ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲਨ ਅੰਦਰ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾ ਦੀਆ ਜਿਸਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ੇ ਥੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਕੇ ਪੰਮੀ ਦੀ ਚਗੀ ਤਰਾ ਤਸਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਰਮੀ ਬਾਪ ਖੇਤਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਦੇਖ ਸਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਰੁਸੋਈ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨੁੰ ਤਾ ਪੰਮੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੰਮੀ ਦਾ ਮੂਹ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਨੁੰ ਚਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲੁਨ ਮੂਹ ਵਿਚ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰਨ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋ ਪਿਉ ਤੇ ਧੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਮੀ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਬਾਪ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਨੁੰ ਪੰਮੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਚਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਮੀ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ… [email protected]

This content appeared first on new sex story .com

More from Punjabi Sex Stories

Published by

raaz

hello friends, my name is raaz I am come on this right because I have some hot stories related to my life and friends.
View all posts by raaz

Leave a Reply