ਮੇਰੀ ਸੈਕਸੀ ਭੈਣ ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਭੂਆ Part 2

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਤਾ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈ ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਜ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਲਾ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੁੰ ਹਾਰਟ ਅੱਟਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਨੁੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਆਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਜਲਦੀ ਕਰਲਾ ਫਿਰ ਮੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋ ਬਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈ ਦਾਦੀ ਨੁੰ ਦਸਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁੰ ਦਸ ਤਾ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਤਾ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਨੁੰ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀ ਘਰ ਪਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨੁੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੁੰ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾ ਆਪਾ ਇਕ ਸਾਥ ਹਾ ਫਿਰ ਮੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਕੁਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਜਾ ਕੇ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਟਕ ਤਾ ਇੱਕ ਚਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੋਜ਼ਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਤੀ ਆ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਵਲ ਨਾ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੈ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਦੋਨਾ ਨੁੰ ਕਿੱਸ ਕਰ ਲਗਾ ਤਾ ਭੂਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭੂਆ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਹੋ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਫਿਰ ਸਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਅਪਣੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਦੋ ਤੇ ਭੈਣ ਤੂ ਭੂਆ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਇਕ- ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦੋਨਾ ਨੇ ਇਕ ਦੋਜੇ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਤੇ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇਂਟ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਦੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਰ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਭੂਆ ਨੁੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿਚ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਸਾਕੀ ਤਾ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰਦਾਨ ਨੁੰ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਆਜਾ ਉਪਰ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਡ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣੀ ਭੂੰਡ ਮੇਰੇ ਵਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰ ਮੇਰੀ ਭੂੰਡ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਇਕ ਦਮ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਚਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਚੀ ਮੈ ਚਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੂੰਡ ਦੇ ਮੱਸ ਨੁ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਟੱਟੀ ਲਾਗੀ ਆ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਚਟ ਕੇ ਸੱਫ ਕਰਦੇ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਚਟ ਕੇ ਸੱਫ ਕਰਦੇ ਤਾ ਮੈ ਅਪਣਾ ਮੁਹ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੱਟੀ ਸੱਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁਹ ਭੂਆ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਲਨ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁਹ ਪਾ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ਾ ਗਏ ਤਾ ਭੂਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚੋ ਬਹਿਰ ਕਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਲਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਕ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈ ਭੈਣ ਨੁੰ ਭੂਆ ਦੀ ਭੂੰਡ ਤੋ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ 30-40 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਗੀ ਕੀ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀ ਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿਨੀ ਮਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਧੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇ ਲਨ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੈ ਇਕ ਫਿਰ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਨ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪੂਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਮੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਲੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈ 30-40 ਮਿੰਟ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੁੰ ਮੁਹ ਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਡੀ ਭੂੰਡ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੁੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤਾ ਮਰਲਾ ਮੇਰੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੈ ਮਾਰ ਬਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਨ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਭੈਨ ਦੀ ਭੂੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾ ਫਾਟ ਗਈ ਵੀਰੇ! ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ ਦਾ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੂਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੂ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਪਿਸ਼ੁ ਭੂਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਕੀ ਮੈ ਤੇ ਭੈਣ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭੂਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਪੁੱਤ ਸਚ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਤੂ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਕਿਓ ਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਰੋਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਮੈ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਚੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਮਨੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਫਿਰ ਮੈ ਲਨ ਬਹਿਰ ਕਦਕੇ ਭੈਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਚੁਪੇ ਮਰ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੁਪੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ ਬਜ ਲਗਾ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇਖੀਆ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂਸੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੀ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਓ ਕੀ ਤੁਹਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਰੋਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾ ਉਹ ਦੇ ਸੁਮਨੇ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਠੀਕ ਆ ਰਾਤ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਗੇ ਤਾ ਭੂਆ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਮਾ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਦੋਨਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ 5-6 ਵਾਰ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਰਾਤ ਮੈ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਹਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣਾ ਲਨ ਅੱਜ ਤਕੜਾ ਕਰਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀ ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਮੇ ਪਟੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਗੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਤ ਕਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਂਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੈਣ ਜਾ ਭੂਆ ਬਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੀ ਹਜੇ ਤਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ ਹੋਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਤਾ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਤਾ ਮੈ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਆ ਤਾ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨਿਚੇ ਕਰ ਚਟ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਪੁਰਾ ਮਾਜ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਟ ਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਚਟੀ ਆ ਤੂ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਟੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵੀ ਚਟੀ ਤੇ ਬਹਿਰ ਮਾਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫ਼ਿਰ ਮੈ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਬਹਿਰ ਕੜ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਥ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਦੋਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਘਰ ਪਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ (ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ)

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply