ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ Part 3

ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਅਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੈਤ ਤੇ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਸਾਮੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀਰੇ ਚਾ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈ ਰੋਕ ਕੇ ਬਣੀ ਆ ਚਾ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੈ ਨੀ ਪੀਣੀ ਤਾ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾ ਸਿਧਾ ਦਸ ਭੈਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਅਪਣੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਮੈ ਇਕ ਬਾਰ ਕੋਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਵੀ ਚੁਟਾ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੁੰਮੇ ਵੀ ਪਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਭੈਣ ਤੂ ਚਗੀ ਤਰਾ ਸੋਚ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਦੋਨੋ ਨੀ ਮਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਗਾ ਤਾ ਤੂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਰੀਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰੋਗੀ ਤੇ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਥ ਮਾਰੁਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਲੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਮਲ ਇਕ ਰਾਤ ਅਪਣੇ ਘਰ ਰੌਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਪਣੇ ਉਪਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਗਾੱਲਾ ਦੀਆ ਗਾੱਲਾ ਵੀਰੇ ਤੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਮਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਹਾ ਓ ਤਾ ਮੈ ਹੱਗਾ ਹਾ ਤੇ ਮੈ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੁੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿੱਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅਪਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਸ਼ੈਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਮੇ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਜੁੱਫੀ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਮਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ੋਵੇਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚਗੀ ਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੂੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਇਕ ਦਮ ਤੋੜ ਥਾਪੜ ਭੈਣ ਦੀ ਢੁਈ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਮਹਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡ ਉਪਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਭੈਣ ਚੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਨੀ ਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਦੋ ਗਾ ਤਾ ਕੀ ਕਰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਗੇ ਨਾਲੋ ਵਡਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਵੱਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਮੁਮੇ ਦਬਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਹਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਬਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਥ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾ ਮਧੂਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਆਪਣੀ ਭੂੰਡ ਨੁੰ ਭੈਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੁਟ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਗਨਟਾ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੂੰਡ ਚੁਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚੋ ਲੱਗੀ ਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਚੁਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੱਟਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਭੈਣ ਚੌਦ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਥ ਵਿਚੋ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਕ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣ ਕਰੀਬ 3 ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਲਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਆ ਆ ਆ ਆ ਵੀਰੇ ਆ ਆ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਮਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਲਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਭੂੰਡ ਮਰ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਰਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਨ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚੋ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਬ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਅਪਣਾ ਲਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਧਕੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾ ਤੇ ਮੈ ਕੋਈ ਗਲ ਨੀ ਸੁਣੀ ਤੇ

ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਆਗੇ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾ ਭੈਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 10 ਕੋ ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਗ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੋਵੇਰ ਦੇ ਨਿਚੇ ਆਪਣੀ ਹਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਨ ਦੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੁਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਥ ਮਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਆਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਤਕ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨਹਾ ਧੋ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਕੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈ ਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੋਮਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੁੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੁਏਸਟ ਨੇ ਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਾਪੂ ਮੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ 2 ਸੁਇਟ ਲਿੱਫੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਆਪਾ ਘਰ ਕਿਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੜਾ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜ਼ਾਣਾ ਆਪਾ ਫਿਰ ਮੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀ ਘਰ ਪਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਡਾ ਘਰ ਵਡਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਉ ਸੁਇਟ ਸਲਵਾਰ ਦੇਖ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਬਹਿਰ ਖੜਾ ਸਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਨ ਮਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਇਟ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੋ ਮੈ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਇਟ ਵਿਚ ਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਤੂ ਇਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਮਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਸੁਇਟ ਚਕ ਲਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮਣੇ ਸਲਵਾਰ ਸੁਇਟ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚ ਸੱਗ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾ ਤਾ ਕੁੜੀਆ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸੱਗ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨੱਲਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਰਖ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਜੱਪਰ ਲੁਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰਾ ਤੇ ਪੈਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਇਕ ਸੁਇਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਬਹਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਇਕ ਫਿਲਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ? ਤੇ ਮੈ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀਰੇ ਕੀ ਮਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਇਕ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਕੋਮਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਕਲ ਨੁੰ ਮਹਮਾਣ ਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੋਮਲ ਤੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੀ ਭਾਜੀ ਮੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਿੰਦ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੁਧ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਹੁਸ਼ ਵਿਚ ਮੈ ਮਰਲਾ ਇਹ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਪਣੀ ਆ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੋ ਗੱਲਾ ਦਸਤੀ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 5 ਕੋ ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ੇੱਤ ਤੇ ਵਾਲਕ ਕਰਨ ਚਲੇ ਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦਾ ਹਾਥ ਫੜ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰ ਦੀਦੀ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈ ਉਸ ਚੁਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲ਼ਹਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੁਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਂਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹਾਥ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਨ ਨੁੰ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬਾਰੀ ਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ,

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply