ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਸੈਕਸੀ ਕੁੜੀ Part 1

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਮੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਕ ਨਿਉਜ਼ ਆਏ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀ ਮਨਜੋਰੀ ਦੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਬਾਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨਿਉਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਮੈ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਲਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਚਲਾ ਜਾ ਖੇਤ ਨੁੰ ਮੈ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਆਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਲ ਨੁੰ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਤਕ੍ਰਬਨ 40 ਕੋ ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖ ਆ ਤਾ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀ ਰਾਮੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਮਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮੂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਲਾ ਆਪਾ ਅੱਜ ਕਣਕ ਚੁਟਨੀ ਆ ਤੇ ਰਾਮੂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਧੀ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਇਕਠਾ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਦੀਦੀ ਕਿਦਾ ਠੀਕ ਨੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਖੜੀ ਕਿਸ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ ਆਕੇ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ “ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ (ਹਾਜੀ ਵੀਰੇ ਦਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ?) ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲਗਦਾ ਤਾ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ ਵਡੇ ਹੋ ਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਇਕ ਪੁਸ਼ਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਤਾ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ? ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਚੀ ? ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਬਣ ਜੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤਾ ਮੈ ਉਸ ਵਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲੁਨ ਕੇ ਰਖ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ? ਤਾ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਜਾਉ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਤਾ ਪੇਂਗ਼ਾ ਪੈ ਜ਼ਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੁੰ ਆਪਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਮੇ ਪਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਕੀ ਕੋਮਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਲੋ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਫੁੱਦੀ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਤੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਜਮਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਪਣੇ ਹਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਨ ਅਪਣੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰੀ…? ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ 20 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੱੱਟਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤੀਆ ਸਨ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦਤਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਮੈ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈ ਤੇਰੀ ਭੂੰਡ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਸੀਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰੱਜੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੌਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਪੂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਕੁਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹਥ ਤੇ ਮੁਹ ਸੱਫ ਕਰਕੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਜਮਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈ ਤੇਰਾ ਚੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਮੱਸਲ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੈਪਰੀ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲ਼ਹਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ 2 ਥੱਪਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣਾ ਲਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੋਡੀ ਕਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਮੇਰੇ ਵਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚਟ ਕੇ ਸੱਫ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਧਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੂ? ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੈਣ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਜਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਸਫ ਕਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਮੈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਧੂਰ ਨੁੰ ਉਨਲੂਕ ਕਰਕੇ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਚਗੀ ਤਰਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੋਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਦਾ-ਕਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਸ ਤੀ… ਆਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply