ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ Part 2

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਮੈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗਾ ਹਾਂ ਜਿਦਾ ਪਸ਼ਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦਸ ਚਕਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਦਾ ਮੈ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈ ਅੱਜ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਸਦੋ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਬਗ ਖੇਲਣ ਲਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ-ਖਾਦੇ ਹੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚਗੀ ਤਰਾ ਗੱਲ ਦਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਗੱਲ ਦਸਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਸ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਕਿਦਾ ਮਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਜਿਦਾ ਤੂ ਮਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈ ਵਾਰਤਨ ਰਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅ ਜਾਦੀ ਹਾ ਤੇ ਮੈ ਪੀਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਤੜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈ ਖੇਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਰਾਮੂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਰਾਮੂ ਨੁੰ ਖੇਤ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਕੋਲ ਬੋਲਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਰ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਪਣੇ ਪਜਮੇ ਨੁੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮਾੜੀ ਫੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਲਨ ਆ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਨਿਚੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣਾ ਲਨ ਨੁੰ ਕੋਲਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਚਕਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕੌਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਮੇਰੀ ਮੁਥ ਮਰਨ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਥ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਲੀ ਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਕਿਹਾ ਤੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਮਲ 4-5 ਮੁੰਡੀਆ ਤੋ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਚਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖੀਆ ਤਾ ਭੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹਥ ਅਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਿਪਸ ਵਿਚ ਲਿਪਸ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਗੀ ਹੋਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੀਆ ਭੋਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਪੜੇ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਅਪਣਾ ਲਨ ਨੁੰ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਗਨਟੇ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੈਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਗੋ ਮਾਲਤਾ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟ ਲਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਗਨਟੇ ਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਦਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੁੰ ਕੌਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਲਨ ਨੁੰ ਧੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਭੂੰਡ ਬਹੁਤ ਚਟੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੋਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬੋਲੀ ਕੀ ਵੀਰੇ ਜਨਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਲਾ ਭੂੰਡ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮਰਲਾ ਮੇਰੀ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੋਰ ਜੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾ ਮੈ ਭੈਣ ਨੁੰ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੁੰ ਅਪਣੇ ਨਿਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਲਨ ਅਪਣੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰੇ ਤਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਤਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂੰਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਲਾ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੂੰਡ ਨੀ ਮਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਨ ਫੁੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਪੂਰੇ 1 ਗਨਟੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਥ ਵਿਚ 3 ਗਨਟੇ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਭੈਣ ਚਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾ ਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨੁੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣਾ ਲਨ ਭੈਣ ਦੇ ਹਥਾ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਥ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮੈ ਚਲਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵਲ ਨੁੰ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੁਥ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾ ਭੈਣ ਪਾਰਾ ਭਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਦੇ ਛਪੇ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੁੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸੈਲਫ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਪਰੀ ਨੁੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਲੁਨ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਪੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਹਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਰਤ ਵਿਚ…

#punjabi #girl

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply