ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ Part 4

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਤੇ ਜਿਦਾ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਵਿਚ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ…
ਹੁਣ ਤਕ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ 3 ਵਾਰੀ ਚੌਦ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਨ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਦੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਬਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨੁਕਰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਲਨ ਦੇ ਜਮ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਪਸ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਜੀ ਤਾਰਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਕਡ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਲੈਕੇ ਆ ਜਾਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪਈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਪਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਪੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ 2 ਮਿੰਟ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪਸ਼ੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਬਹੁਤ ਥਕ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤਾ ਜਾ ਸੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੋ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ ਵਾਲਾ ਧੁਦ ਦੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਸੱਟ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਲਾ ਵਿਚ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਪਸ ਕਿੱਸ ਕਰ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲ ਦੇ ਆਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਵਹਾ ਵਿਚ ਚਕ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਾਰ ਕੋਮਲ ਸੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਥਾ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਾ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਮੂਹ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਜੰਮਪ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਬਹਿਰੋ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਚਕ ਲੈਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਸਮਨੇ ਰਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਥ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵੀ ਚੁਟਣੀ ਸੀ ਤੂ ਹੁਣ ਕਰਲਾ ਫਟਾ ਫਟ ਫਿਰ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਭੂੰਡ ਵਿਚੋ ਚਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਅਪਣੀ ਕੋਰਸੀ ਤੋ ਉਠ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਤੱੜਾ ਨੁੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਮੱਸਲ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਾਮ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਨਿਚੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਛਪਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੱਫੀ ਪਾਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰਗਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਅੱਜ ਦੋ ਦੋ ਸਿੱਰੇ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂ ਮੇਰੇ ਸਮਣੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਬੈਡ ਤੇ ਆਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਨ ਦੇ ਜਿਮ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਟ ਕੇ ਸੱਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਲਨ ਨੁੰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਧਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਚੌਦ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਲਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੱਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਨੁੰ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤਾਰਫ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਪੇ ਮਰਕੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਨ ਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੁਪੇ ਮਾਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਲਨ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਕੋ ਮਿੰਟ ਕਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਤੇ ਭੈਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਵੇਰੇ ਵੱਲ਼ੇ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈ ਮੁੱਜੇ ਤੋ ਉਠਕੇ ਮੁਹ ਧੋ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਚਾ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 10 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਬਹਿਰ ਆਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਲ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਡਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ਼ਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 15 ਕੋ ਕਿੱਲੋ ਮਟਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੋਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਉਧੋ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡ੍ਰੇਸ ਤੇ 3 ਸਲਵਾਰ ਸੁਇਟ ਕਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਮੋਲ ਚ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਪਿੰਡ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਫਾ ਖੁਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਬ ਤੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਲੱਫਾ ਚਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰਖਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਇਕ ਅੱਤ ਜਹੀ ਪੋਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਪੜੇ ਰਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਤੂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆੱਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਫੋਨ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋ ਵੀਡੀਓ ਪੱਲੇ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਨ ਨੇ ਦੇਖ ਕੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੋਜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸਟ ਦੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਫੋਨ ਨੁੰ ਚਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪੋਕਿਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੇਸ ਪਾ ਕੇ ਚਗੀ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਉਪਰ ਚਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੈਡ ਤੇ ਸਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਨਟੀ ਨੁੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਉਠ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰ ਇਕ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅ ਆ ਆ ਆ ਆ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਪਣੇ ਮੁਹ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਧਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ…

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply