ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ Part 5

ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਤ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ…. ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ…?

(ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ)
ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਲ ਵੀਰੇ ਆਪਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਏਤਜਮ ਕਰਨ ਚਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਕੇ ਆਜੀ ਵੀਰੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਜਾ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਹਾਂ ਜੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ? ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਨੁੰ ਫਿਰ ਮੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਵੀ ਚਕੀ ਤੇ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਸੀ ਤੇ 45 ਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੜਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ 3 ਕੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਜਾਹਾ ਸੁਇਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾ ਕੋਮਲ? ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕਿਦਾ ਨੇ ਮੈ ਅਦੇਰ ਉਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਜੂ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕੋਮਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਾਪਾ ਤਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਚਕ ਕੇ ਲਿੱਫੇ ਵਿਚ ਪਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾ ਚਲਦੇ ਆ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦੇਖ ਇਕ ਜੁੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੁੰ ਵਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਨ ਨੁੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਫਾ ਚਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਆ ਆਪਾ ਤੇ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਘਰ ਦੀ ਚਵੀ ਗਵਾਦ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਅਪਣਾ ਲਿੱਫਾ ਮੈਂਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਠ ਆਂਟੀ ਕੇ ਘਰ ਚਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਘਰ ਪਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੁਹ ਹਥ ਧੋਲੋ ਤੇ ਮੈ ਤਾ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜਤਾ ਤੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਇਕ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਵੱਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਉ ਸੁਇਟ ਦੇਖਾ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਨਿਉ ਜੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਕੋਲੋ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਇਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾ ਤੁਸੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਲਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇਕ ਸੁਇਟ ਚਕ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦੁਧੋ ਕਿਨੇ ਵਡੇ ਨੇ ਕੋਮਲ? ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੁੰਮੇਆ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਦਬਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੂਹ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਅੰਦਰ ਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਠ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਮ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਮੂਹ ਸੱਫ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੌਗਾ ਲਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਧਾਨ ਤੋ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ? ਜੋ ਮੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀ ਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋ ਬਹਿਰ ਕਰ ਦੋਗੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀ ਜਿਦਾ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹੋ ਮੈ ਉਦਾ ਹੀ ਕਰਗੀ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਬੈਡ ਦੇ ਉਪਰ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਫੁੱਦੀ ਚਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ ਅ ਆ ਅ ਆ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਦੀ ਨੇ ਕੋਮਮ ਨੁੰ ਬੈਡ ਰੂਮ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਵਰਤਾਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਚਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਰਤਾਨ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕੜਸ਼ੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੁੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਅ ਆ ਅ ਅ ਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਕੋ ਮਿੰਟ ਕਰਤੋ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਦਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾੱਗਾ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੜਸ਼ੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 20 ਕੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਡ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਕਮਰੇ ਵਲ ਨੁੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤਾ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਨਚੋਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਭੈਣ nu ਜੁੱਫੀ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ…

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply