ਸੀਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ Part 6

ਰਾਤ ਬਾਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋ ਬਹਿਰ ਆ ਕੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਮਲ ਚਗੀ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਮਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੁਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਨ ਧੋ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉਪਰ ਚਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣੇ ਦੀਤੀਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡ ਤੇ ਫੋਨ ਰਖ ਕੇ ਬਹਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੁਮੇ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਰਖੀਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੀਆ ਚਮੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਨਾ ਕਿਸੇ ਹੈਲਜਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਯੋਗ ਦੇਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਪਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਕ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਸਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਚਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਚਗੀ ਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਡ ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਨ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੁੰ ਟੇਬਲ ਤੋ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਾ ਆਣ ਲਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 30 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਕਿੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਚਕ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੁਥ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਗੀ ਕੀ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋ ਕੋਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਮਾਜ਼ੇ ਤੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੇ ਮਾਜ਼ੇ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈ ਤਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾ ਕੀ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਲਬ ਭੈਨਚੋਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੁੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਠ ਕੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੁੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕੀ ਤੂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੁੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਭੈਨ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੁੰ ਚਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਵਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਮਡੀ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ ਸੀ ਤੇ 10 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਹਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈ ਦੇਖੀਆ ਕੀ ਕੋਮਲ ਦੇ ਉਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੁੰਮੇਆ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਇਹ ਸਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੂਠ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੋਡੀ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਕ ਮੁਮ ਬੱਤੀ ਨੁੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋਕੀ ਤੇ 45 ਕੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਚੱਟ ਕੇ ਸਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਦੇਖ ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੁੰ ਚਗੀ ਤਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ 4 ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੂਠ ਮਾਰ ਚਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਬਹੁਤ ਥਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ….

More from Punjabi Sex Stories

Comments

Published by

Leave a Reply